Adres:

Hoofdweg 1215, 
2151 MH Nieuw-Vennep

Numer tel.:

+31 (0) 252-250660
Z Polski: 0048-22 2922 129

Adres e-mail:

info@fiscali.biz

Wazne informacje na temat WagwEU!

Jesli jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, który tymczasowo wykonuje zlecenie w Holandii lub holenderskim zleceniodawcą zatrudniającym podwykonawców z innych krajów Unii Europejskiej? to czas aby zatroszczyc się o swoje interesy z wyprzedzeniem, aby uniknąć możliwego ryzyka.

Od 1 marca 2020r. pracodawców (usługodawców) oraz objętych obowiązkiem zgłoszenia samodzielnych przedsiębiorców z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii będzie obowiązywało dokonanie zgłoszenia, jeżeli w Holandii wykonują tymczasowe zlecenie. Za pomocą zgłoszeń on-line są oni między innymi zobowiązani do:
a. Podania rodzaju wykonywanej pracy,
b. Podanie okresiu wykonywanego zlecenia
c. Informacji czy przywiozą ze sobą pracowników. Przybycie wszystkich delegowanych pracowników również musi zostać zgłoszone.

Co to jest WagwEU?

Skrót „WagwEU” oznacza Prawo dotyczące warunków pracy dla pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). Prawo to weszło w życie z dniem 18 czerwca 2016 roku i uprawnia pracowników delegowanych (nazywanych też „posted workers”) do korzystania z najważniejszych warunków zatrudnienia, które obowiązują w Holandii. Jako samodzielny przedsiębiorca jesteś zobowiązany przestrzegać przepisy, które w Holandii obowiązują pracodawcę, tak jak przepisy dotyczące warunków pracy.

Usługodawcy, samodzielni przedsiębiorcy oraz usługobiorcy

Wagw-EU wprowadza rozróżnienie między usługodawcą, samodzielnym przedsiębiorcą oraz usługobiorcą.

Usługodawca

jest zagranicznym pracodawcą, który tymczasowo:

• przybywa do Holandii ze swoimi pracownikami w celu wykonania zlecenia;
• oddelegowuje swoich pracowników z wielonarodowego przedsiębiorstwa do swojej filii w Holandii;
• jako zagraniczny przedsiębiorca agencji pracy tymczasowej udostępnia pracowników tymczasowych w Holandii.

Samodzielni przedsiębiorcy

którzy przyjadą do Holandii w celu wykonania tymczasowego zlecenia, w niektórych przypadkach muszą dokonać zgłoszenia.

Usługobiorcami

są klienci/zleceniodawcy, dla których zagraniczny pracodawca (usługodawca) lub samodzielny przedsiębiorca wykonuje zlecenie.
W sytuacji, jeżeli zagraniczny pracodawca albo samodzielny przedsiębiorca zatrudni przedsiębiorstwo trzecie w celu wykonania zlecenia holenderskiego klienta/zleceniodawcy w Holandii, wówczas mamy do czynienia z podwykonawstwem. Zagraniczny pracodawca albo samodzielny przedsiębiorca w tym przypadku występuje w roli świadczeniobiorcy. Przedsiębiorstwo trzecie rejestruje swoich pracowników, a zagraniczny pracodawca albo samodzielny przedsiębiorca sprawuje kontrolę nad zgłoszeniem.

Dane

Pracodawca zagraniczny winny jest podać przy zgłoszeniu:

• tożsamość zgłaszającego;
• Imię i nazwisko
• Płeć
• Data urodzenia
• Obywatelstwo
• Numer identyfikacyjny w kraju pochodzenia
• Holenderski numer identyfikacji (BSN-nummer) -w stosownych przypadkach
• Numer telefonu
• Adres poczty elektronicznej
• dane przedsiębiorstwa;
• Nazwa przedsiębiorstwa
• Kraj, w którym znajduje się siedziba
• Numer rejestracji w rejestrze handlowym
• Numer identyfikacji VAT
• Adres siedziby
• osoba do kontaktu,
• tożsamość klienta/zleceniodawcy;
• Nazwa przedsiębiorstwa
• Kraj, w którym znajduje się siedziba
• Numer rejestracji w rejestrze handlowym
• Numer wpisu przedsiębiorstwa do Holenderskiej Izby Handlowej (KvK-nummer)
• Numer przedsiębiorstwa (Vestigingsnummer) (w stosownych przypadkach)
• Numer identyfikacji VAT (Btw-identificatienummer) • Adres siedziby
• Imię i nazwisko osoby do kontaktów klienta/zleceniodawcy
• Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej klienta/zleceniodawcy
• Numer telefonu osoby kontaktowej klienta/zleceniodawcy
• sektor, w którym zlecenie będzie wykonywane w Holandii;
• adres i miejsce pracy;
• przewidywany czas realizacji zlecenia;
• tożsamość osoby, która jest odpowiedzialna za wypłacanie wynagrodzenia;
• tożsamość pracowników, którzy przyjeżdżają pracować w Holandii;
• posiadanie zaświadczenie A1 (A1-verklaring) albo innego rodzaju dokumentu, który poświadcza, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownik(a)ów, w związku ze składką do odpowiedniego systemu zabezpieczenia społecznego;
• Objęty obowiązkiem zgłoszenia samodzielny przedsiębiorca podaje do zgłoszenia, między innymi, swoją tożsamość, tożsamość klienta/zleceniodawcy, sektor, w którym zlecenie będzie wykonywane w Holandii, adres miejsca pracy, czas trwania realizacji zlecenia oraz informacje o tym, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Jakie sa wyjątki?

W kilku przypadkach istnieją wyjątki odnośnie obowiązku zgłoszenia.

Rejestracja roczna

Jeżeli regularnie ten sam zagraniczny pracodawca albo objęty obowiązkiem zgłoszenia samodzielny przedsiębiorca jest zatrudniany do zlecenia w Holandii, to wówczas w niektórych przypadkach ma zastosowanie ograniczony obowiązek zgłoszenia w formie zgłoszenia rocznego. W takiej sytuacji zgłoszenie jest dokonywane raz do roku. Zgłoszenie roczne obowiązuje również międzynarodowe przedsiębiorstwa transportowe albo samodzielnych przedsiębiorców zgłoszonych za granicą, którzy wykonują przewozy kabotażowe na terenie Holandii. Również oni dokonują zgłoszenia jedynie raz w roku. Kontrola zgłoszeń rocznych nie jest wymagana.

Kto kwalifikuje się do zgłoszenia rocznego?

Małe przedsiębiorstwo

Możesz skorzystać ze zgłoszenia rocznego jeżeli:

• zatrudniasz od 1 do 9 pracowników;
• siedziba Twojego przedsiębiorstwa znajduje się w promieniu 100 kilometrów od holenderskiej granicy;
• W poprzednim roku kalendarzowym Twoje przedsiębiorstwo wykonało przynajmniej 3 usługi transgraniczne w Holandii albo w poprzednim roku kalendarzowym dokonało ważnego zgłoszenie;
• Twoje przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w rejestrze handlowym, albo w porównywalnym rejestrze w krajach sąsiadujących.

Nie możesz skorzystać ze zgłoszenia rocznego, jeżeli wykonujesz zlecenia w sektorze budowlanym, pośrednictwa pracy, sektorze agencji pracy tymczasowej albo zarządzania zasobami ludzkimi.

Samodzielny przedsiębiorca

Możesz skorzystać ze zgłoszenia rocznego, jeżeli:

• pracujesz w sektorze, którego dotyczy obowiązek zgłoszenia;
• siedziba Twojej firmy znajduje się w promieniu 100 kilometrów od holenderskiej granicy;
• W poprzednim roku kalendarzowym Twoje przedsiębiorstwo wykonało przynajmniej 3 usługi transgraniczne w Holandii albo w poprzednim roku kalendarzowym dokonało ważnego zgłoszenie; oraz
• Twoje przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w rejestrze handlowym, albo w porównywalnym rejestrze w krajach sąsiadujących.

Nie możesz skorzystać ze zgłoszenia rocznego, jeżeli wykonujesz zlecenia w sektorze budowlanym, pośrednictwa pracy, sektorze agencji pracy tymczasowej albo zarządzania zasobami ludzkimi.

Kogo nie dotyczy

Obowiązek zgłaszania nie ma zastosowania, jeżeli chodzi o pracę okazjonalną. Przykładem tutaj może być zaproszony prelegent na kongresie, pracownicy, którzy odbywają krótki wyjazd służbowy. Wówczas zgłoszenie nie jest wymagane.

Kara pieniężna

W razie nie zastosowania się do obowiązku zgłoszenia lub dokonasz go w niewłaściwy sposób, otrzymasz karę pieniężną. Dotyczy to również Twojego zleceniodawcy w Holandii.

Kogo nie dotyczy

Dokumentacja poświadczająca tożsamość Twoją, Twojego zleceniodawcy w Holandii oraz osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia, winny znajdować się w miejscu pracy.
Poniżej link, na którym możecie Państwo dokonać zgłoszenia: www.postedworkers.nl

Jednocześnie informujemy, iż Fiscali również może wykonać tą usługę dla Państwa.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!